Irlandia - Anglia - Walia - Szkocja - Panorama Firm

 • Dodaj firmę za darmo
 • Dodaj wpis profesjonalny
 • Dodaj wpis wyróżniony
 • Zamów wywiad z Redakcją
 • dodaj firmę za darmo!
 • wpis profesjonalny z logo i opisem działalno¶ci:
  £5 jednorazowo na zawsze!
 • wpis profesjonalny wyróżniony z logo,
  galeri± 3 zdjęć i opisem działalno¶ci:
  £10 jednorazowo na zawsze!
 • wpis profesjonalny plus wywiad z Redakcj± e-gratka.co.uk (cała strona reklamowa z wyróżnieniem):
  £50 jednorazowo!

Ubezpieczenia samochodowe w UKJak funkcjonuj? ubezpieczenia samochodowe w UK i która oferta b?dzie najodpowiedniejsza? Jak obni?y? cen? ubezpieczenia i sk?d tyle formalno?ci? Ka?dy, kto po raz pierwszy zetkn?? si? z systemem ubezpiecze? w UK zadaje sobie te i podobne pytania.

ARTYKU? SPONSOROWANY
Sam fakt, ?e pojazdem mo?e kierowa? tylko wyznaczona osoba w pierwszej chwili wydaje si? nam niedorzeczny i niewiarygodny. Jednak mieszkaj?c w tym kraju i korzystaj?c z wielu jego dobrodziejstw, musimy te? podporz?dkowa? si? obowi?zuj?cym tu zasadom.

Problemem dla wielu Polaków jest przede wszystkim bariera j?zykowa, a tak?e brak jednego ?ród?a informacji. Jako pracownik firmy brokerskiej „One Call Insurance” pe?ni? rol? doradcy ubezpieczeniowego dla Polakow mieszkajacych w Wielkiej Brytanii. Moja praca nie ogranicza si? tylko do sprzeda?y ubezpiecze?, ale tak?e do udzielania wszelkich porad w zakresie naszej oferty oraz zasad funkjonowania ubezpiecze? w ramach naszej firmy, chocia? oczywi?cie ogromna wi?kszo?? tych informacji b?dzie uniwersalna dla ca?ego systemu ubezpieczeniowego w UK.

Rodzaje ubezpiecze?

Zwykle na pocz?tku wyja?niam klientom ró?nic? mi?dzy poszczególnymi rodzajami ubezpiecze?:
- Third Party Only – jest to minimalne ubezpieczenie, odpowiednik polskiego OC.
- Third Party Fire and Theft – jest to ubezpieczenie po?rednie mi?dzy polskim OC i AC. Obejmuje ono oprócz odpowiedzialno?ci cywilnej tak?e ubezpieczenie od kradzie?y oraz po?aru.
- Comprehensive – jest to najbardzej kompleksowe ubezpieczenie, odpowiednik polskiego AC. Obejmuje to wszystko, co by?o zawarte w pozosta?ych dwóch rodzajach ubezpiecze? oraz dodatkowo szkody powsta?e na skutek wypadku spowodowanego z winy posiadacza polisy oraz wandalizm i uszkodzenie szyb.

Ceny
Cz?sto spotykam si? te? z pytaniem, co ma wplyw na cen? ubezpieczenia. Tu najwa?niejszym czynnikiem jest wiek kierowcy, jego do?wiadczenie oraz zni?ki za bezszkodow? jazd?. Wp?yw ma równie? rodzaj samochodu, jego klasa i warto??, pojemno?? silnika, a tak?e to, gdzie jest przechowywany noc?.
Kto jest uprawniony do kierowania pojazdem?
Przy zawieraniu polisy konieczne jest wyznaczenie osób uprawnionych do kierowania samochodem, zwykle (cho? nie zawsze) najkorzystniej b?dzie poda? tylko w?a?ciciela samochodu. Z ca?? pewno?ci? dodanie kierowcy m?odego i niedo?wiadczonego zwi?kszy koszt ubezpieczenia. Jednak je?li dodamy kierowc? w tym samym wieku i z tym samym do?wiadczeniem, cena powinna zosta? na podobnym poziomie.

Zni?ki
Klienci bardzo cz?sto pytaj?, czy brytyjscy ubezpieczyciele honoruj? zni?ki z Polski. Oczywi?cie uznaj?, ale nie wszystkie firmy i tylko je?li za?wiadczenie spe?nia wszystkie wymagania ubezpieczyciela. W?ród firm reprezentowanych przez One Call Insurance jest wiele takich, które uznaj? zni?ki z Polski, jednak zawsze wymagany jest oryginalny dokument za?wiadczaj?cy o zni?kach za bezszkodow? jazd?. Je?li jest on wydany w j?zyku polskim, to niezb?dne jest jego t?umaczenie, które w razie potrzeby mo?na uzyska? równie? u nas. Na angielskich za?wiadczeniach zawsze podany jest No Claims Bonus w latach – tego samego oczekuj? tutejsze firmy ubezpieczeniowe od za?wiadcze? polskich. Musimy, wi?c pami?ta?, ?e informacja podana tylko w procentach nie b?dzie tu adekwatna. Najistotniejsze jest jednak to, ?e aby móc wykorzysta? zni?ki z Polski, ubezpieczenie w Polsce musi by? rozwi?zane, a przerwa nie mo?e by? d?u?sza ni? dwa lata. Jest to wymóg wszystkich firm ubezpieczeniowych, poniewa? zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi w tym kraju, zni?ki mo?na wykorzystywa? tylko na jeden pojazd. Je?eli jednak mamy ubezpieczenie ci?gle wa?ne w Polsce, to i tak warto przy sporz?dzaniu wyceny poinformowa? o tym konsultanta. Fakt, ?e posiadamy np. 8 lat No Claims Bonus na innym samochodzie, mo?e obni?y? cen? ubezpieczenia, jednak w niektórych przypadkach firma ubezpieczeniowa ma prawo za??da? przedstawienia odpowiedniego dokumentu.

Excess
Excess jest bardzo wa?nym elementem polis Third Party Fire and Theft oraz Comprehensive. Wyst?puje zawsze na tego rodzaju ubezpieczeniach i dlatego szczególnie niepokoj?ce dla mnie jest to, ?e wielu z moich klientów – nawet ubezpieczonych w UK – nie wie, czym jest excess i na jakiej zasadzie funkcjonuje. Przyczyn? mo?e by? fakt, i? zawieraj?c poprzedni? polis? nie zwrócili oni na to uwagi, nie zrozumieli zasad podpisanego przez nich kontraktu, albo po prostu poprzednia firma nie udzieli?a im niezb?dnych informacji.
Excess, czyli inaczej wk?ad w?asny, jest to cz??? szkody, jak? posiadacz polisy b?dzie musia? pokry? z w?asnych ?rodków. Jeszcze raz podkre?lam, ?e wykupuj?c polis? Third Party Fire and Theft lub Comprehensive, zawsze mamy doczynienia z okre?lonym excessem. Nie ma takiej mo?liwo?ci, ?e na tego rodzaju polisie nie wyst?pi wk?ad w?asny (excess), w naszej firmie mo?na si? jednak zabezpieczyc wykupujac tzw.excess protector service. Jest to serwis, na podstawie którego nasza firma pokrywa excess w imieniu klientów, mo?na go wykupi? jedynie w ciagu siedmiu pierwszych dni trwania ubezpieczenia. Wk?adu w?asnego nie ma tylko na polisach Third Party Only, czyli OC.
Wysoko?? excessu obliczana jest indywidualnie dla ka?dej polisy i zale?y zarówno od stopnia ryzyka (np. wieku kierowcy), jak równie? od rodzaju szkody. Na przyk?ad dla 20-letniego kierowcy excess z tytu?u szkód wypadkowych mo?e wynie?? £300, a z tytu?u kradzie?y tylko £150. W przypadku do?wiadczonego kierowcy mo?e to by? po £100 z tytu?u wszystkich rodzajów szkód. S? to jednak tylko przyk?ady teoretyczne.
Wró?my jeszcze do tego, z jakich tytu?ów mo?e wyst?pi? excess na polisie. W przypadku ubezpiecze? Comprehensive, mamy do czynienia ze wszystkimi mo?liwymi rodzajami excessu, czyli z tytu?u:
- szkód wypadkowych (accidental damage),
- szkód powsta?ych na skutek wandalizmu (malicious damage),
- po?aru (fire),
- kradzie?y (theft),
- zniszczenia szyb (windscreen).
Je?li chodzi o ubezpieczenie Third Party Fire and Theft, do czynienia b?dziemy mieli tylko z excessem z tytu?u po?aru i kradzie?y, poniewa? tylko to obejmuje ten typ polisy.
Wk?ad w?asny, do którego klient jest zobowi?zany na mocy umowy okre?lamy, jako compulsory excess. Istnieje te? dobrowolny wk?ad w?asny, czyli voluntary excess. Kierowcy czasami decyduj? si? na ten rodzaj excessu w celu obni?enia sk?adki, jednak je?eli ró?nica w cenie nie jest zbyt du?a, nie polecam tego rozwi?zania. Zawsze nale?y pami?ta?, ?e volunatry excess ma charakter wk?adu dodatkowego, a wi?c musimy doda? jego warto?? do obowi?zkowego wk?adu w?asnego, aby uzyska? warto?? excessu ca?kowitego.

Jakie dodatkowe ubezpieczenia warto kupi??
Je?li chodzi o dodatkowe ubezpieczenia, szczególnie polecam wykupienie ubezpieczenia od ochrony prawnej (Legal Cover). Ubezpieczenie to zapewnia nam mo?liwo?? dochodzenia odszkodowa? za poniesione obra?enia (tak?e pasa?erów) na drodze prawnej, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, od osoby winnej spowodowania wypadku. Drugim rodzajem ubezpieczenia jest Breakdown Cover, czyli ubezpieczenie od awarii samochodu. Ma ono wiele rodzajów, dlatego warto zapozna? si? szczegó?owo z ofert? i wybra? najbardziej dla nas korzystn?.

Przygotuj si? dzwoni?c po wycen?!
Robi?c to zaoszcz?dzisz czas, poniewa? wycena przez telefon – nawet je?li masz ju? wszystkie dane – trwa kilkana?cie minut.

Podstawowe dane, które b?d? ci potrzebne, to :
- dok?adny adres,
- nr telefonu,
- je?li kupi?e? ju? samochód, to nr rejestracyjny oraz mark? i dok?adny model.
- dat? pierwszej rejestracji (first registration date).
- dat? zakupu auta,
- obecny stan licznika, czyli przebieg w milach,
- zastanów si? te?, ile mil rocznie przejedziesz,
- NCD, czyli zni?ki za bezszkodow? jazd? – je?li je posiadasz, to sprawd? dok?adnie, ile lat. Je?li to zni?ki z Polski, to upewnij si?, ?eby za?wiadczenie by?o wystawione w latach lub innych przedzia?ach czasu, poniewa? np. 60% to mo?e by? zarówno 10 jak i 6 lat bezszkodowej jazdy, co ma du?y wp?yw na cen? ubezpieczenia,
- dat? urodzenia,
- dat? wydania prawa jazdy,
- dat? przyjazdu do UK,
- gdy potrzebujesz ubezpieczenia od zaraz, to detale karty p?atniczej oraz w przypadku p?atnosci sta?ym przelewem (direct debit ), potrzebny b?dzie sort code i account nr (numer konta).

Je?li b?dziesz mia? te wszystkie dane, to na pewno skrócisz do minimum czas po?wi?cony na wycen?, a sama wycena b?dzie rzetelna i na pewno nie bedzie pó?niej ?adnych niespodzianek

Najcz??ciej zadawane pytania:

1. Jaka ró?nica jest pomi?dzy poszczególnymi rodzajami ubezpiecze??
Third Party Only – ubezpieczenie tylko od odpowiedzialno?ci cywilnej.
Third Party, Fire and Theft – ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej + od po?aru i kradzie?y.
Comprehensive – ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej + od po?aru i kradzie?y + od szkód powsta?ych na skutek wypadku spowodowanego z w?asnej winy.

2. Co ma wp?yw na cen? ubezpieczenia?
Cena ubezpieczenia samochodowego jest wyliczana na podstwie wielu czynników. Ma to na celu jak najdok?adniejsze oszacowanie stopnia ryzyka. Najbardzie istotne elementy, to:
- wiek kierowcy,
- do?wiadczenie i rodzaj prawa jazdy,
- dok?adne parametry pojazdu,
- jak d?ugo posiadacz polisy jest w UK,
- czy dodajemy dodatkowych kierowców,
- czy s? zni?ki za bezszkodow? jazd?,
- gdzie samochód jest trzymany w nocy,
- adres zamieszkania,
- czy by?y wypadki lub roszczenia w ci?gu ostatnich 5 lat.

3. Czy musz? rozwi?zywa? polis? je?li sprzedam samochód?
To zale?y czy kierowca pozbywa si? samochodu na dobre, czy tylko chwilowo i b?dzie chcia? kupi? drugi. W pierwszym przypadku oczywi?cie trzeba rozwi?za? polis?, ale w drugim bardziej korzystne mo?e okaza? si? po prostu zamro?enie polisy i zmiana na inny pojazd. Tu jednak trzeba zapyta? o konkretn? polis?, nie wszystkie maj? funkcj? zamro?enia. Polisy ubezpieczeniowe w Anglii maj? bardzo indywidualny charakter i nie warto opiera? w?asnych decyzji na podpowiedziach znajomych.

4. Czy zni?ki z Polski b?d? akceptowane?
Tak, One Call Insurance akceptuje znizki z Polski, ale nasza oferta nieco si? wówczas zaw??a, poniewa? nie wszystkie reprezentowane przez nas firmy bior? je pod uwag?. Zawsze podamy Pa?stwu wszystkie dost?pne opcje, a decyzj? podejmiecie sami. U nas macie jednak gwarancj?, ?e nie rozmy?limy si? po tygodniu i nie stwierdzimy, ?e jednak nie mo?emy zaakceptowa? Pa?stwa zni?ek. Poza tym ca?y czas negocjujemy z ubezpieczycielami i na pewno coraz wi?cej firm wspó?pracuj?cych z nami b?dzie decydowa?o si? na akceptacje polskich zni?ek.

5. Co to jest excess?
Excess, czyli wk?ad w?asny, jest to cz??? szkody pokrywana przez posiadacza polisy z w?asnych ?rodków. Excess wyst?puje zawsze na polisach Third Party, Fire and Theft oraz Comprehensive (je?li wi?c mia?e? lub masz tak? polis? i nic ci o ?adnym excessie nie wiadomo, oznacza to, ?e albo nie s?ucha?e? uwa?nie, albo po prostu konsultant nie wyja?ni? ci wszystkiego). Excess nie wyst?puje na polisach Third Party Only.

6. Jak d?ugo musz? czeka? na wej?cie w ?ycie polisy ubezpieczeniowej?
W One Call Insurance jeste?my w stanie rozpocz?? ubezpieczenie od zaraz. Je?li jeste? w naszym biurze, od r?ki otrzymasz wszystkie dokumenty. Natomiast przy telefonicznym zawieraniu polisy, dokumentacj? wysy?amy poczt?. Jednak ubezpieczony jeste? od zaraz i mo?esz prowadzi? samochód bez obaw.

7. Czy przy ubezpieczeniu pe?nym, Comprehensive, mój samochód b?dzie odholowany do warsztatu i czy otrzymam samochod zast?pczy?
Wszystko jest spraw? indywidualn? i nale?y takie szczegó?y sprawdzi? przy zawieraniu polisy. Jednak, z regu?y przy ubezpieczeniu Comprehensive firma oferuje samochód zast?pczy i zorganizowanie naprawy (??cznie z holowaniem). Chodzi tu jednak tylko o szkody powsta?e w wyniku wypadku, nie awari? auta. W tym drugim przypadku nale?a?oby wykupi? dodatkowe ubezpieczenie – Breakdown Cover.

8. Czy musz? wykupywa? dodatkowe ubezpieczenie jad?c do Polski?
To zale?y od tego, jaki rodzaj ubezpieczenia posiadasz – znów najlepiej zapyta? o takie szczegó?y przy zawieraniu polisy. W wi?kszo?ci przypadków pe?ne ubezpieczenie daje ci prawo do korzystania z samochodu na terenie Unii Europejskiej przez oko?o 90 dni. Niektóre z naszych firm wyznaczaj? jednak ograniczenia, np. jednorazowo mo?esz by? poza granicami UK nied?u?ej ni? 28 dni. Chocia? bezp?atne ubezpieczenie europejskie jest raczej standardem przy ubezpieczeniach Comprehensive, nie oznacza to, ?e na pewno nie jeste? do tego uprawniony przy ubezpieczeniu Third Party, Fire and Theft czy Third Party Only. Zawsze nale?y to sprawdzi?. Musimy te? pami?ta?, aby przed wyjazdem poinformowa? naszego ubezpieczyciela o terminie wyjazdu i planowanego powrotu.


Mam nadzieje, ?e podane tu informacje oka?? si? dla Pa?stwa jak najbardziej pomocne, jednak?e mam ?wiadomo?? tego, ?e nie sposób w pe?ni wyja?ni? tak szerokiego zagadnienia w jednym artykule. Je?li wi?c maj? pa?stwo wci?? jakiekolwiek w?tpliwo?ci zapraszam do kontaktu telefonicznego – 0845 344 0486 lub 01302554018. Odpowiem te? na e-maile: mirela@onecall.ws. Zapraszam równie? do zapoznania si? z nasz? ofert? ubezpiecze? samochodów osobowych, ubezpiecze? komercyjnych, ?yciowo-emerytalnych i wielu innych – wyceny s? bezp?atne i niezobowi?zuj?ce, wystarczy zadzwoni? lub przes?a? swój numer telefonu e-mailem.

?ród?o: MojaWyspa.co.uk 


Partnerzy:    Akademia Fryzjerstwa UK   |   Hair-Life Professional   |   RevolWEB.pl

O nas   |   Kariera   |   Reklama   |   Regulamin   |   Oferta   |   Dystrybucja   |   Partnerzy   |   Magazyn e-gratka.co.uk